Nowość – mieszalniki JMP i DMP

Stacja do podawania pyłów

Oferujemy kompletną zabudowę nowoczesnego systemu przygotowania mieszanin popiołowo-wodnych do rekonsolidacji stropów w warstwowej eksploatacji pokładów węgla oraz profilaktyki ppoż. Wykonujemy w szczególności:

 • instalacje do rozładunku cystern
 • Systemy Mieszaniny Mobilnej

Instalacje do rozładunku cystern

W ramach usługi, oferujemy:

 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami
 • opracowanie projektów wykonawczych w branży: architektoniczno-budowlanej, technologicznej, mechanicznej, instalacyjnej i elektrycznej
 • przeprowadzenie robót związanych z przygotowaniem placu budowy
 • geodezyjne wyznaczenie obiektów
 • budowa niezbędnych obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zabudową urządzeń i instalacji technologicznych
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej realizowanych obiektów w ramach inwestycji
 • przeprowadzenie prób, badań i pomiarów
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, w tym administracyjnych, zezwalających na użytkowanie obiektu

Część robót wykonywanych przy budowie stacji do podawania zaczynów popiołowo-wodnych:

 1. Roboty konstrukcyjno-budowlane:
  • wykonanie fundamentów wraz z zabudową silosu i mieszarki popiołu
  • zabudowa podajnika popiołów
  • zabudowa zbiornika mieszaniny wraz z pompownią
  • wykonanie fundamentów wraz z zabudową konstrukcji wsporczych oraz rurociągu tłocznego mieszaniny
  • zabudowa kontenera technologicznego (sterownia) oraz kontenera socjalnego
  • zabudowa pompowni wody technologicznej
  • zabudowa rozdzielni elektrycznej
 2. Roboty drogowe:
  • niwelacja terenu
  • utwardzenie placu manewrowego
  • wykonanie dróg dojazdowych oraz parkingu dla samochodów
 3. Roboty instalacyjno-mechaniczne:
  • zabudowa instalacji sprężonego powietrza
  • zabudowa pompowni mieszaniny wodno-popiołowej wraz z armaturą
  • zabudowa kolektora tłocznego izolowanego termicznie
 4. Roboty związane z zabudową sieci wodno-kanalizacyjnej:
  • wykonanie instalacji wody technologicznej wraz z orurowaniem, armaturą i opomiarowaniem sieci
  • wykonanie instalacji wody pitnej na cele sanitarne oraz jako awaryjne zasilanie do płukania instalacji i dla celów p.poż.
  • wykonanie kanalizacji ściekowej z kontenera socjalnego
 5. Roboty elektryczne:
  • wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz oświetlenia urządzeń technologicznych
  • wykonanie instalacji zasilania i sterowania zabudowanych maszyn i urządzeń

Elementy instalacji do podawania zaczynów popiołowo-wodnych:

 • silosy popiołu/spoiwa z dwoma stanowiskami załadowczymi wraz z osprzętem (filtr powietrza, zawory nad- i podciśnienia, zestaw dysz napowietrzających, czujniki napełnienia wraz z górnym podestem obsługowym)
 • podajnik popiołów o wydajności około Q=50m3
 • mieszalnia mechaniczna – przepływowa o wydajności min. 80 m3/h gotowej mieszaniny
 • układ sprężonego powietrza o wydajności Qmin=20m3/min. ze zbiornikami wyrównawczymi i osuszaczem, umożliwiający jednorazowy przedmuch instalacji podsadzkowej w całym jej zakresie
 • rurociąg transportu mieszaniny od instalacji do otworu wielkośrednicowego
 • kontener technologiczny z pomieszczeniem dla obsługi
 • kontenerowy budynek sterowni z instalacjami elektrycznymi, ogrzewaniem, klimatyzacją oraz instalacją komputerową
 • instalacje zasilania w sprężone powietrze i wodę
 • rozdzielnia elektryczna wraz z instalacjami zasilania, sterowania i automatyki
 • urządzenia regulujące i kontrolno-pomiarowe

System Mieszaniny Mobilnej

Budowa i zasada działania

System Mieszalni Mobilnej (SMM) składa się z czterech podstawowych podgrup urządzeń:

 1. urządzenia transportu materiałów procesowych (popiołów i wody)
 2. urządzenia wytwarzające i podające mieszaninę
 3. urządzenia monitorujące i sterujące procesem
 4. instalacje transportu mieszaniny do punktu docelowego

Dostawa poprzez autocysterny samochodowe

Autocysterny posiadają zbiorniki o pojemnościach do 20 tys. litrów. Wielką zaletą tego typu transportu jest mobilność i dostępność urządzeń. Praktycznie wszystkie autocysterny są wyposażone we własny system rozładunkowy. Za rozładunek materiału odpowiada kierowca. Dzięki temu, spada liczba pracowników potrzebnych do obsługi mieszalni. Dojazd do punktu rozładunkowego, który położony jest bezpośrednio przy Mobilnej Mieszalni, odbywa się drogami udostępnionymi przez użytkownika mieszalni. Drogi muszą być utwardzone i powinny umożliwiać transport materiałów pojazdami o masie pow. 20 ton.

Dostawa wody procesowej

System Mobilnej Mieszalni został zaprojektowany tak, aby umożliwiać dostawę wody czystej z dostępnych, zewnętrznych instalacji wodociągowych. Mając na uwadze różne parametry panujące w instalacjach wodociągowych, dla Mieszalni Mobilnej zalecamy zbiornik buforowy, który pozwala na chwilowe gromadzenie wody i dozowanie jej w sposób kontrolowany przy zadanych parametrach ciśnienia. Zbiornik buforowy zapewnia również cząstkową, minimalną ilość wody do przepłukania instalacji po zakończeniu pacy związanej z podawaniem mieszaniny do docelowego punktu.

Ważne! System Mobilnej Mieszalni musi zostać każdorazowo przepłukiwany po zakończeniu procesu podawania mieszaniny. Ilość wody, potrzebnej do przepłukania instalacji, uzależniona jest od całkowitej długości instalacji rurowej i powinna zapewniać wypchnięcie materiału (mieszaniny wodno-popiołowej) z rurociągu.

Kontenery techniczne

Kontener techniczny 20 jest pomieszczeniem przeznaczonym do zabudowy sterowni. Kontener może zostać zakotwiony na stałe lub umożliwiać demontaż (z opcją postawienia go na konstrukcji wsporczej). Ze względu na zamieszczone urządzenia elektryczne, przeznaczone do obsługi całego procesu podawania mieszaniny, kontener zostaje dodatkowo zadaszony, aby wykluczyć przecieki wody do wnętrza. W sterowni znajduje się biurko i krzesło dla obsługi, jednostka centralna wyposażona w oprogramowanie monitorujące przebieg procesu, szafa sterownicza, zespół falowników oraz oświetlenie. Na przyczepie, obok kontenera sterowni, zostawiamy wolne miejsce do zabudowania mniejszego kontenera (10), w celu umożliwienia transportu wszystkich elementów i urządzeń zewnętrznych (np. rurociągi elastyczne do transportu mieszaniny i wody, przewody sterowania łączące kontener sterowni z kontenerem mieszalni, przewody do podłączenia zasilania, etc.).

Kontener techniczny 40 przeznaczony jest do zabudowy urządzeń mieszających i podających mieszaninę (zbiornik buforowy wody procesowej, pompa tłocząca wodę ze zbiornika buforowego, zbiornik na materiały pyliste, przenośnik do transportu materiałów pylistych, pompy podające mieszaninę, mieszalnik flotacyjny Dustif, odpylacz zbiornika popiołów). Kontener 40 posiada funkcję demontowania poszczególnych paneli dachowych, które chronią instalację mieszająco-podającą przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Wszystkie urządzenia zostały opracowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, m.in.:

 • Prawo Geologiczne i Górnicze – Ustawa z dn.09.06.2011r. (Dz.U.2011.163.981)
 • Prawo budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U.20l0.243.1623 tj.)
 • Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz. U.2008.25.150 tj.)
 • Ustawy z dnia 14.12.2012r. „ O odpadach ” (Dz. U. 2018.21)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003.47.401)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawne bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla  maszyn (Dz.U.2008.199.1228), (dyrektywa 98/37 WE), z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U.2004.99.1003 z późniejszymi zmianami)
 • polskie normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.