Rury z tworzyw sztucznych – system CARBOPIPE

Niższe koszty budowy i eksploatacji rurociągów oraz uniwersalność i możliwość zamiany funkcji rurociągu.

System CARBOPIPE to kompletny, innowacyjny system rur, kształtek, armatury i osprzętu, od lat z powodzeniem stosowany przy budowie rurociągów ciśnieniowych w zakładach górniczych. Firma CARBOSPEC M. Jaśniok Spółka Jawna będąc wyłącznym licencjobiorcom Spyra Primo Poland Sp. z o. o. w zakresie systemu CARBOPIPE jest producentem wszelkich wynalazków z gamy produktów przedmiotowego systemu.

Rurociągi systemu CARBOPIPE zachowują swoje właściwości fizykochemiczne, które przez cały okres magazynowania są trwałe oraz nie tracą swoich własności w okresie użytkowania wyrobu zgodnie z par. 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 23 listopada 2016 r. ( Dz.U. z 2017 poz. 1118. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności.

Miejsce stosowania:

  • Zakłady górnicze: w pomieszczeniach i podziemnych wyrobiskach górniczych (również w szybach) ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, które wydobywają kopaliny podstawowe i pospolite, a w szczególności węgiel kamienny
  • Zakłady górnicze wydobywające kopaliny podstawowe i pospolite (z wyjątkiem węgla kamiennego, gazu i ropy) w wyrobiskach i pomieszczeniach, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu ani pyłu węglowego (również w szybach)
  • Zakłady górnicze na powierzchni, w tym w obiekty Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla (ZMPW)

Przeznaczenie:

Budowa rurociągów ciśnieniowych w szczególności w instalacjach:

  • p.poż.
  • odwadniania
  • transportujących ciecze niepalne, zawiesiny wodne i zawiesiny stałe (podsadzka, hydrotransport)
  • technologicznych
  • sprężonego powietrza, gazów inertnych, odmetanowania, klimatyzacji

Zalety:

Nowe technologie zastosowane w budowie rurociągów z tworzyw sztucznych pozwalają na projektowanie sieci przesyłowych o znacznie dłuższej żywotności niż stosowane rozwiązania ze stali. System rurowy CARBOPIPE jest rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, również w szybach. Duża wytrzymałość oraz brak wrażliwości na zjawiska korozji kwalifikują system CARBOPIPE do pracy w najcięższych warunkach dołowych kopalni. Zamienność funkcji przesyłanego medium pozwala na wykorzystanie rurociągu zarówno do transportu cieczy jak i sprężonego powietrza, gazów inertnych oraz metanu. W warunkach kopalnianych bardzo często dochodzi do wykorzystania rurociągów wodnych do przesyłu sprężonego powietrza lub innych gazów. System CARBOPIPE jest jedynym systemem który zapewnia taką funkcję Innowacyjne rozwiązanie połączenia kołnierzowego zapewnia ciągłość przesyłu mediów w jednolitej strukturze materiału zachowując pełną kompatybilność z istniejącą siecią rurociągów stalowych.

Żywotność rurociągu wykonanego z tworzywa sztucznego szacowana jest na ok 20 – 30 lat przy zachowaniu niezmiennych parametrów technicznych przesyłanego medium, a w szczególności niezmiennej wydajności w całym okresie eksploatacji. Tak długa żywotność w aspekcie alokacji rurociągów z likwidowanych wyrobisk górniczych do nowo powstałych obszarów jest niezwykle ważna z punktu widzenia różnego ich zastosowania. Po latach eksploatacji sieci rurociągowej zamienność funkcji transportowanego medium z punktu widzenia bieżącej potrzeby zastosowania, gwarantuje bezpieczeństwo i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odporność na uderzenia zewnętrzne określa norma PN- EN 744 i ISO 3127 wprowadzająca rzeczywisty stopień udarności (TIR), gdzie maksymalna wartość wynosi 10% (TIR ≤ 10%) zależne od liczby uderzeń i uszkodzeń. Zgodnie z załącznikiem A tej normy można stwierdzić, że dokładność metody badawczej zgodnie z prawami statystyki jest mała. Ilustruje to następujący przykład:

– jeżeli dziewięć próbek badanych na 100 uderzeń ulegnie zniszczeniu , wskazuje to, że partia będzie miała TIR między 5,5% a 13,8% (z ufnością 90%).

Normy cytowane powyżej odnoszą się do systemów rur termoplastycznych z przeznaczeniem do zabudowy lub do zakopania pod ziemią. W takich warunkach wystąpienie awarii spowodowane uderzeniem podczas eksploatacji jest mało prawdopodobne.

W przypadku rur stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (np. podwieszanych) istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zewnętrznych uderzeń. Ponadto rurociąg w chwili uderzenia może być pod ciśnieniem hydrostatycznym. Te dwa przypadki mogą spowodować zniszczenie rury w czasie eksploatacji.

Wobec takiego stanu rzeczy, ze względów bezpieczeństwa wartość TIR należy określić na 0%. Oznacza to w praktyce laboratoryjnej kilkukrotny wzrost odporności na uderzenia i w konsekwencji, wydłużenia czasu eksploatacji.

Z punktu widzenia kosztowego, poniesienie nakładów na zakup rurociągu, transport oraz montaż na dole kopalni istotnym jest porównanie czasu eksploatacji rurociągu stalowego oraz rurociągu z tworzyw sztucznych. Ponadto ważnym elementem kosztowym oraz organizacyjnym jest wydajność z jaką postępuje budowa rurociągu z uwagi na znacznie niższą wagę rur z tworzyw sztucznych.

Nowatorskie technologie

Jesteśmy specjalistami w zastosowaniu najbardziej zaawansowanych procesów wytłaczania rur.

Ciągły rozwój

Dziś jesteśmy lepsi, niż byliśmy wczoraj. Tworzymy nową wartość, zmieniamy na lepsze.

Wysoka jakość

Nigdy nie jest przypadkowa, zawsze powtarzalna. To wynik inteligentnego wysiłku.

Zadowoleni klienci

Czyli nasza najlepsza referencja. Indywidualne wymagania potrzebują dopasowanych rozwiązań.